ePUAPSEKAPSilesia

Ważne telefony

Drukuj Powiększ tekst (skrót: +) Pomniejsz tekst (skrót: -)
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice
tel.: (+48) 32 222 28 12, 32 222 15 44
e-mail: mops@myslowice.pl
www: http://www.mops.myslowice.pl/
dyrektor: Izabela Nowak

Pozostałe numery tel.:
(32) 317-36-11 – Sekretariat
(32) 317-36-28 – Informacja
(32) 317-36-13 – Kierownik obwodu I
(32) 317-36-14 – Kierownik obwodu II
(32) 317-36-15 – Kierownik obwodu III
(32) 317-36-20 – Kasa
(32) 317-36-35 – Informacja nt. domów pomocy społecznej i usług opiekuńczych

Jednostki działające w ramach struktury organizacyjnej MOPS:

  • Dom Dziennego Pobytu Złota Jesień, ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice, tel.(32) 614-00-83
  • Dział Rodzin, ul. Świerczyny 1, 41-400 Mysłowice, tel. (32) 223-74-02
  • Dział Świadczeń Rodzinnych, ul. Powstańców 9, 41-400 Mysłowice, tel.: (32) 317-42-51 lub (32) 627-15-01
  • Miejski Zespół ds. Orzekania Niepełnosprawności, ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice,tel. (32) 223-85-85
  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice, tel. (32) 222-24-21
  • Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Brzezińska 21, 41-400 Mysłowice, tel. (32) 223-85-84
  • Tymczasowe Schronienie dla bezdomnych mężczyzn oraz Ogrzewalnia,ul. Strażacka 9, 41-400 Mysłowice, tel.(32) 222-54-46

Zadaniem Ośrodka jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia i możliwości.

Ośrodek w szczególności realizuje zadania:
1) z zakresu pomocy społecznej:
a) zadania własne Gminy o charakterze obowiązkowym i fakultatywnym
b) zadania zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej
c) zadania własne Powiatu
d) zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiat.

2) wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
a) zadania powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
b) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane z upoważnienia Prezydenta Miasta Mysłowice,

3) wynikające z innych ustaw:
a) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych
oraz organizacja pieczy zastępczej,
b) prowadzenie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie

4) zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź
innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków na ich realizację.

5) Zadania z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych.

6) Zadania z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

7) Zadania z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

8) Zadania z zakresu ustawyo wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mysłowicach pełni jednocześnie funkcję Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Lokalizacja na mapie:
System informacji o terenie miastaBudżet obywatelskiFundusze europejskieNGOKomunikaty dot. bezpieczeństwa